Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Ladies Circle Dendermonde met adres Sint-Gillislaan 47, 9200 Denedrmonde, ondernemingsnummer BE 0767.869.717 (hierna LC Dendermonde) biedt haar sympathisanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze
voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door LC Dendermonde aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs en Leveringen
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Verzendkosten worden niet aangerekend aangezien de tickets voor events via email verzonden worden en de bestellingen van goederen persoonlijk door de leden van LC Dendermonde aan huis geleverd worden. Deze thuisleveringen maken expliciet deel uit va de service verleend door LC Dendermonden aan haar klanten. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LC Dendermonde niet. LC Dendermonde is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. LC Dendermonde is in
geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met LC Dendermonde via info@nulllcdendermonde.be . LC Dendermonde engageert zich om binnen de 5 werkdagen een antwoord te voorzien.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door LC Dendermonde. LC Dendermonde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Het assortiment vindt de Klant terug op de website. Een keuze van artikelen kan worden geselecteerd en in een niet-bindend virtueel winkelmandje worden geplaatst. Na definitieve keuze kan de Klant overgaan tot effectieve bestelling. Alvorens definitief te betalen kan de klant zijn bestelling nazien. De betaling gebeurt via een beveiligd betalingssysteem (Mollie). LC Dendermonde is gerechtigd een
bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Bij ontvangst & na betaling van de bestelling van de klant worden de goederen geleverd binnen een redelijke periode. Doorgaans is de leveringsperiode voor goederen 5 tot 10 werkdagen (levering aan huis). Hierop kan soms een afwijking
maar deze wordt steeds met de Klant besproken via email of telefoon. Kaarten voor events, besteld en betaald via de website, worden instant na de betaling verzonden via email. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De levering van aangekochte goederen gebeurt steeds door één van de leden van LC Dendermonde. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan LC Dendermonde via het emailadres info@nulllcdendermonde.be. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de
goederen fysiek in bezit heeft gekregen.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van LC Dendermonde. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LC Dendermonde te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
Voor de aankoop van goederen kan men zich ten allen tijde beroepen op het herroepingsrecht. Bij de aankoopt van kaarten voor events zal gevraagd worden de verstuurde tickets terug te zenden. Van zodra deze opnieuw in het bezit zijn van LC Dendermonde, zal overgegaan worden tot de terugbetaling.

Artikel 8: Schade
Enkel voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de verantwoordelijke van LC Dendermonde van via info@nulllcdendermonde.be
Bij vaststelling van schade moet de Klant LC Dendermonde binnen de 24 uur na levering inlichten. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Indien de schade veroorzaakt werd door het transport en het bewijs hiervan geleverd en aanvaard wordt, zal LC Dendermonde het aankoopbedrag (volledig of deels, volgens onderdelen die schade vertonen) terugstorten. De beschadigde artikelen dienen steeds geretourneerd te worden.

Artikel 9: Klantendienst
De verantwoordelijke van LC Dendermonde is steeds bereikbaar op info@nulllcdendermonde.be Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Privacy
LC Dendermonde respecteert de Belgische Wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door LC Dendermonde om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt op het bestelformulier. Ingeval van tegenstrijdigheid,
primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van international privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, is bij eventuele geschillen uitsluitend de bevoegde Rechtbank van het arrondissement
Dendermonde bevoegd.

Opgesteld 14-09-2021